Right to Information Act


Sr.No. Discription Download
1 बाब क्र. १ - आपली रचना,कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशिल (The particulars of the commission, functions and duties.)
25
2 बाब क्र. २ - आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये 1. (The powers of duties of commission's officers and employees.)
24
3 बाब क्र. ३ - निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपद्धती, पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली 3. The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability.
23
4 बाब क्र. ४ - स्वत:ची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके 4. The norms set by the commission for the discharge of its functions.
22
5 बाब क्र. ५ - त्यांच्याकडे असलेले किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेले किंवा त्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांच्या कर्मचारी वर्गाकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना,नियमपुस्तिका आणि अभिलेख 5. The rules ,regulations ,instructions, manuals and records held by the commission or under its control are used by its employees for discharging its functions.
21
6 बाब क्र. ६ - त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण 6. A statement of the categories of documents that are held by the commission or under its control.
20
7 बाब क्र. ७ - आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशिल 7. The particulars of any arrangement that exist for consultation with, or representation by , the members of the public in relation to the formulation of commission's policy or implementation thereof.
19
8 बाब क्र. ८ - आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटीत केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे,परिषदांचे,समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण आणि त्या मंडळाच्या ,परिषदाच्या समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे किंवा अशा बैठकीची कार्यवृत्ते जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण 8. A statement of boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as commission's part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to public, or the minutes of such meetings are accessible for public.
18
9 बाब क्र. ९ - आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका 9. A directory of its officers and employees.
17
10 बाब क्र. १० - आपल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला व कर्मचाऱ्याला मिळणारे मासिक वेतन तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत The monthly remuneration received by each of the commission's officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations.
16
11 बाब क्र. ११ - सर्व योजनांचा तपशिल,प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा आपला प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरीत केलेल्या रकमांचा अहवाल The budget allocated to each of the commission agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made.
15
12 बाब क्र. १२ - अर्थसहाय्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची रित तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशिल The manner of execution of subsidy programmes, including amounts the allocated and the details of beneficiaries of such programmes.
14
13 बाब क्र. १३ - ज्या व्यक्तींना सवलती परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशिल Particulars of concessions, permits or authorizations granted by the organization.
13
14 बाब क्र. १४ - इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबधातील तपशिल Details in respect of the information, available to or held by the commission, reduced in an electronic form.
12
15 बाब क्र. १५ - माहिती मिळविण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा तपशिल तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथलयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील The particulars of facilities available to citizens for obtaining information ,including the working hours of a library or reading room ,if maintained for public use.
11
16 बाब क्र. १६ - जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे पदनामे व इतर तपशील The names ,designations and other particulars of the public information officers.
10
17 बाब क्र. १७ - विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती Such other information as may be prescribed.
9